banner
Rumah » Produk > SMD LED > SMD LED 2835
Kategori produk

2835 3W Smd Led


● Melihat sudut: 120 darjah
● Bahan dadu LED adalah InGaN
● 3.50mm × 2.80mm × 0.8mm
● Pematuhan pematerian bebas plumbum RoHS yang serasi

Hantar pertanyaanBerbual sekarang

Ciri

Melihat sudut: 120 darjah

Bahan-bahan dadu LED adalah InGaN

3.50mm × 2.80mm × 0.8mm

Pematuhan pematerian bebas plumbum RoHS bersesuaian


Garis Besar Pakej    

Unit: mm

image004.png


NOTA:  

1. Semua dimensi berada dalam milimeter;

2.Tolerans adalah ± 0.05mm melainkan dinyatakan sebaliknya.Penarafan maksimum mutlak              Ta = 25 ± 3 ℃

Parameter

Simbol

Nilai

Unit

Pelesapan kuasa

Pd

1

W

Hadapan semasa

Jika

100

mA

Voltan terbalik

Vr

5

V

Julat suhu operasi

Topr

-20 ~ + 85

Pelbagai suhu penyimpan

Tstg

-40 ~ + 100

Semasa Pulse Forward

Ifp

120

mA

Pelepasan elektrostatik

ESD

2000 (HBM)

V


● ciri elektro-optik                  Ta = 25 ± 3 ℃

Parameter

Keadaan ujian

Simbol

Nilai

Unit

Min.

Taip.

Maks.

Voltan hadapan

Jika = 100 mA

Vf

8.8

-

9.6

V

Keamatan bercahaya

Jika = 100 mA

Φ

100

-

120

Lm

Melihat sudut 50% Iv

Jika = 100 mA

2θ 1/2

-

120

-

Deg

Terbalik semasa

Vr = 5V

Ir

-

-

10

μA

Suhu warna

Jika = 100 mA

TC

2500

-

7500

K

Chromaticity CIE

Jika = 100 mA

CIE

CRI

Jika = 100 mA

Ra

≥80

NOTA:

  1. Toleransi pengukuran Fluks bercahaya: ± 10%

  2. Teruskan Toleransi pengukuran voltan: ± 0.1V

  3. Tolok suhu pengukuran suhu: x, y ± 0.01

  4. Toleransi pengukuran CRI: ± 2Keluk ciri optik ypikal


6201.png  Had Intensiti Bin (IF = 100 mA)

Kod Bin

Fluks (lm) untuk rujukan

Min

Maks

2500K-3500K

100

110

3500K-7500K

110

120


  Had VF Bin (IF = 10 0 mA)

Kod Bin

Min. (V)

Maks. (V)

1

8.8

9.0

2

9.0

9.2

3

9.2

9.4

4

9.4

9.6


  Chromaticity CIE

image010.jpg  Batas Bin Warna (IF = 100 mA )

2500-2600-2700K

2700-2800-2900K

2900-3000-3100K

3100-3250-3400K

代码

X

Y

代码

X

Y

代码

X

Y

代码

X

Y

26A

0.4521

0.3851

28A

0.4375

0.382

30A

0.4242

0.3779

32A

0.4092

0.3724

0.4627

0.4028

0.4468

0.3994

0.4324

0.395

0.4164

0.3889

0.4713

0.4045

0.4546

0.4014

0.4394

0.3973

0.4264

0.3938

2500-2600

0.4603

0.3868

2700-2800

0.4448

0.3838

2900-3000

0.4306

0.38

3100-3250

0.4184

0.3769

0.4521

0.3851

0.4375

0.382

0.4242

0.3779

0.4092

0.3724

26B

0.4627

0.4028

28B

0.4468

0.3994

30B

0.4324

0.395

32B

0.4164

0.3889

0.4739

0.4215

0.4566

0.4179

0.441

0.413

0.4239

0.4064

0.4829

0.4234

0.465

0.42

0.4488

0.4156

0.4348

0.4118

2500-2600

0.4713

0.4045

2700-2800

0.4546

0.4014

2900-3000

0.4394

0.3973

3100-3250

0.4264

0.3938

26C

0.4739

0.4215

28C

0.4566

0.4179

30C

0.441

0.413

32C

0.4239

0.4064

0.4858

0.4414

0.4671

0.4374

0.4502

0.4321

0.4319

0.425

0.4952

0.4433

0.476

0.4397

0.4587

0.4349

0.4437

0.4308

2500-2600

0.4829

0.4234

2700-2800

0.465

0.42

2900-3000

0.4488

0.4156

3100-3250

0.4348

0.4118

27A

0.4448

0.3838

29A

0.4306

0.38

31A

0.4184

0.3769

34A

0.4011

0.3689

0.4546

0.4014

0.4394

0.3973

0.4264

0.3938

0.4075

0.3851

0.4627

0.4028

0.4468

0.3994

0.4324

0.395

0.4164

0.3889

2600-2700

0.4521

0.3851

2800-2900

0.4375

0.382

3000-3100

0.4242

0.3779

3250-3400

0.4092

0.3724

0.4448

0.3838

0.4306

0.38

0.4184

0.3769

0.4011

0.3689

27B

0.4546

0.4014

29B

0.4394

0.3973

31B

0.4264

0.3938

34B

0.4075

0.3851

0.465

0.42

0.4488

0.4156

0.4348

0.4118

0.4143

0.4022

0.4739

0.4215

0.4566

0.4179

0.441

0.413

0.4239

0.4064

2600-2700

0.4627

0.4028

2800-2900

0.4468

0.3994

3000-3100

0.4324

0.395

3250-3400

0.4164

0.3889

27C

0.465

0.42

29C

0.4488

0.4156

31C

0.4348

0.4118

34C

0.4143

0.4022

0.476

0.4397

0.4587

0.4349

0.4437

0.4308

0.4214

0.4202

0.4858

0.4414

0.4671

0.4374

0.4502

0.4321

0.4319

0.425

2600-2700

0.4739

0.4215

2800-2900

0.4566

0.4179

3000-3100

0.441

0.413

3250-3400

0.4239

0.4064


3400-3600-3800K

3800-4000-4250K

4250-4500-47500K

4750-5000-5300K

代码

X

Y

代码

X

Y

代码

X

Y

代码

X

Y

36A

0.3913

0.3639

40A

0.3743

0.3545

45A

0.3571

0.3432

50A

0.3434

0.333

0.3967

0.3795

0.3783

0.3692

0.3594

0.3565

0.3445

0.3453

0.4075

0.3851

0.3871

0.3743

0.3683

0.3626

0.3515

0.3506

3400-3600

0.4011

0.3689

3800-4000

0.3824

0.3591

4250-4500

0.3651

0.3486

4750-5050

0.3498

0.3378

0.3913

0.3639

0.3743

0.3545

0.3571

0.3432

0.3434

0.333

36B

0.3967

0.3795

40B

0.3783

0.3692

45B

0.3594

0.3565

50B

0.3445

0.3453

0.4025

0.396

0.3826

0.3846

0.3618

0.3705

0.3456

0.358

0.4143

0.4022

0.3921

0.3903

0.3716

0.3774

0.3535

0.364

3400-3600

0.4075

0.3851

3800-4000

0.3871

0.3743

4250-4500

0.3683

0.3626

4750-5000

0.3515

0.3506

0.3445

0.3453

36C

0.4025

0.396

40C

0.3826

0.3846

45C

0.3618

0.3705

50C

0.3456

0.358

0.4086

0.4135

0.3871

0.4009

0.3644

0.3853

0.3468

0.3715

0.4214

0.4202

0.3973

0.4071

0.3751

0.3929

0.3551

0.378

3400-3600

0.4143

0.4022

3800-4000

0.3921

0.3903

4250-4500

0.3716

0.3774

4750-5000

0.3535

0.364

38A

0.3824

0.3591

42A

0.3651

0.3486

47A

0.3498

0.3378

53A

0.3364

0.3274

0.3871

0.3743

0.3683

0.3626

0.3515

0.3506

0.3368

0.339

0.3967

0.3795

0.3783

0.3692

0.3594

0.3565

0.3445

0.3453

3600-3800

0.3913

0.3639

4000-4250

0.3743

0.3545

4500-4750

0.3571

0.3432

5000-5300

0.3434

0.333

0.3824

0.3591

0.3651

0.3486

0.3498

0.3378

0.3364

0.3274

38B

0.3871

0.3743

42B

0.3683

0.3626

47B

0.3515

0.3506

53B

0.3368

0.339

0.3921

0.3903

0.3716

0.3774

0.3532

0.364

0.3372

0.3511

0.4025

0.396

0.3826

0.3846

0.3618

0.3705

0.3456

0.358

3600-3800

0.3967

0.3795

4000-4250

0.3783

0.3692

4500-4750

0.3594

0.3565

5000-5300

0.3445

0.3453

0.3368

0.339

38C

0.3921

0.3903

42C

0.3716

0.3774

47C

0.3532

0.364

53C

0.3372

0.3511

0.3973

0.4071

0.3751

0.3929

0.3551

0.378

0.3377

0.3638

0.4086

0.4135

0.3871

0.4009

0.3644

0.3853

0.3468

0.3715

3600-3800

0.4025

0.396

4000-4250

0.3826

0.3846

4500-4750

0.3618

0.3705

5000-5300

0.3456

0.358


5300-5700-6050K

6050-6500-7000K

7000-7500-8200K

代码

X

Y

代码

X

Y

代码

X

Y

57A

0.3285

0.321

65A

0.3156

0.309

75A

0.3037

0.2973

0.3285

0.3322

0.3142

0.3186

0.3014

0.3058

0.3368

0.339

0.322

0.3264

0.3072

0.3118

5300-5700

0.3364

0.3274

6050-6500

0.3225

0.3158

7000-7500

0.3091

0.3027

0.3285

0.321

0.3156

0.309

0.3037

0.2973

57B

0.3285

0.3322

65B

0.3142

0.3186

75B

0.3014

0.3058

0.3285

0.3438

0.3128

0.3287

0.2991

0.3147

0.3372

0.3511

0.3214

0.3374

0.3053

0.3212

5300-5700

0.3368

0.339

6050-6500

0.322

0.3264

7000-7500

0.3072

0.3118

0.3285

0.3322

57C

0.3285

0.3438

65C

0.3128

0.3287

75C

0.2991

0.3147

0.3285

0.3559

0.3113

0.3392

0.2966

0.3239

0.3377

0.3638

0.3209

0.3489

0.3033

0.331

5300-5700

0.3372

0.3511

6050-6500

0.3214

0.3374

7000-7500

0.3053

0.3212

60A

0.3225

0.3158

70A

0.3091

0.3027


0.322

0.3264

0.3072

0.3118

0.3285

0.3322

0.3142

0.3186

5700-6050

0.3285

0.321

6500-7000

0.3156

0.309

0.3225

0.3158

0.3091

0.3027

60B

0.322

0.3264

70B

0.3072

0.3118

0.3214

0.3374

0.3053

0.3212

0.3285

0.3438

0.3128

0.3287

5700-6050

0.3285

0.3322

6500-7000

0.3142

0.3186

60C

0.3214

0.3374

70C

0.3053

0.3212

0.3209

0.3489

0.3033

0.331

0.3285

0.3559

0.3113

0.3392

5700-6050

0.3285

0.3438

6500-7000

0.3128

0.3287Keperluan permohonan dan pematerian reflow

Pematerian reflow

Pra-panas

120 ~ 160 ℃

Masa pro-panas

120 saat Maks.

Suhu puncak

245 ℃ Max.

Masa pematerian

10 saat Maks.

Keadaan

Rujuk profil Suhu

Selepas penyejukan penyejukan penyejukan cepat harus dielakkan

Gunakan syarat-syarat berikut yang ditunjukkan dalam rajah tersebut.

image012.pngimage014.png

1. Pematerian ramping tidak boleh dilakukan lebih dari dua kali

2. Apabila bersenjata, jangan letakkan tegasan pada LED semasa pemanasan


Langkah berjaga-jaga

Bandingkan dengan enkapsulasi epoksi yang keras dan rapuh, silikon lebih lembut dan fleksibel. Walaupun ciri-cirinya dengan ketara mengurangkan tekanan haba, ia lebih mudah merosakkan oleh daya mekanikal luaran. Akibatnya, langkah berjaga-jaga pengendalian khas mesti diperhatikan semasa memasang dengan menggunakan produk LED encapsulated LED, Kegagalan untuk mematuhi mungkin membawa kepada kerosakan dan kegagalan awal LED.

 

♦ Mengendalikan komponen di sepanjang permukaan sampingan dengan menggunakan forsep atau alat yang sesuai; tidak langsung menyentuh atau mengendalikan permukaan lensa silikon, ia boleh merosakkan litar dalaman.

 

♦ Jangan menyusun bersama PCB yang mengandungi LED. Kesan boleh menggaru kanta silikon atau merosakkan litar dalaman.

 

♦ Tidak sesuai untuk beroperasi dalam persekitaran berasid, PH <>

♦ Persekitaran operasi LED dan komposisi elemen sulfur tidak boleh melebihi 25 PPM dalam bahan penggunaan mengawan LED.

 

Apabila kita perlu menggunakan gam luaran untuk produk aplikasi LED, sila pastikan bahawa gluematches luar gam pembungkusan LED. Tambahan pula, kerana kebanyakan gam pembungkusan LED adalah silika gel, dan ia mempunyai kebolehtelapan Oksigen yang kuat serta kebolehtelapan kelembapan yang kuat; untuk mengelakkan bahan luaran dari masuk ke dalam LED, yang boleh menyebabkan kerosakan LED, kandungan tunggal Bromin

elemen diperlukan kurang dari 225 PPM, kandungan tunggal unsur Klorin diperlukan kurang dari225PPM, jumlah kandungan unsur Bromin dan unsur Klorin dalam gam luaran produk permohonan diperlukan kurang dari 375 PPM.

 

♦ Bahan yang terkandung dalam LED adalah silikon. Oleh itu, LED mempunyai permukaan yang lembut di bahagian atas paket. Tekanan ke permukaan atas akan mempengaruhi kebolehpercayaan LED. Langkah berjaga-jaga perlu dilakukan untuk mengelakkan tekanan yang kuat pada bahagian terkurung. Oleh itu, apabila menggunakan muncung pemetik, tekanan resin silikon haruslah sesuai.

 

♦ Elektrik statik atau voltan lonjakan merosakkan LED. LED yang rosak akan menunjukkan ciri-ciri yang luar biasa seperti voltan ke hadapan yang lebih rendah, atau tidak terang pada arus yang rendah, walaupun tidak ringan. Semua peranti, peralatan dan pembuatan mesin mestilah didasarkan dengan betul. Pada masa yang sama, disyorkan bahawa band pergelangan tangan oranti-elektrostatik sarung tangan, kontena anti-elektrostatik digunakan apabila berurusan dengan LED.

 

Penyimpanan

♦ Sebelum membuka bungkusan, LED hendaklah disimpan pada 30 ℃ atau kurang dan 60% RH atau kurang. LED mesti digunakan dalam masa setahun.

 

♦ Selepas membuka bungkusan, produk harus disimpan pada 30 ℃ atau kurang dan kelembapan kurang dari 10% RH, dan disolder dalam 24 H. Disarankan agar produk dikendalikan pada keadaan bengkel 30 ℃ atau kurang dan kelembapan kurang daripada 60% RH. Sekiranya LED yang tidak digunakan kekal, ia hendaklah disimpan dalam pekali lembapan kelembapan, seperti bekas yang dimeteraikan dengan bungkusan bahan penyerap kelembapan (silika gel). Ia dicadangkan untuk memulangkan LED ke beg bukti kelembapan asal dan untuk mengembalikan bagagain bukti kelembapan.Kebolehpercayaan

(1) KEPERLUAN DAN KEPUTUSAN

Taipkan

Item ujian

Ref.Standard

Keadaan ujian

Nota

Bilangan Kerosakan

Alam Sekitar
Urutan

Rintangan kepada Haba Pematerian (Pematerian Reflow)

JESD22-B106

Tsld = 260 ℃, 5sec

2 kali

0/100

Kitaran Suhu

JESD22-A104

-40 ℃ 30min ↑ ↓ 5min
100 ℃ 30min

100 kitaran

0/100

Kejutan haba

JESD22-A106

-40 ℃ 15min ↑ ↓ 5min
100 ℃ 15min

100 kitaran

0/100

Penyimpanan Suhu Tinggi

JESD22-A103

Ta = 100 ℃

1000 jam

0/100

Simpanan Suhu Rendah

JESD22-A119

Ta = -40 ℃

1000 jam

0/100

Suhu suhu berbasikal

JESD22-A105

Pada 5min -40 ℃> 15 minit
↑ ↓ ↑ ↓ <>
Off5min 100 ℃> 15min

100 kitaran

0/100

Operasi
Urutan

Ujian Kehidupan

JESD22-A108

Ta = 25 ℃
IF = 100MA

1000 jam

0/100

Haba Kelembapan Tinggi
Ujian Kehidupan

JESD22-A101

80 ℃ RH = 80%
IF = 100MA

1000 jam

0/100


2) CRITERRIA UNTUK MENGURANGKAN KEROSAKAN

Perkara

Simbol

Keadaan ujian

Kriteria Penghakiman

Min.

Maks.

Voltan Hadapan

VF

IF = 100MA

-

USL *) × 1.1

Songsang Semasa

IR

VR = 5V

-

USL *) × 2.0

Intensiti bercahaya

IV

IF = 100MA

LSL **) × 0.7


USL: Level Standard Atas LSL: Tahap Standard RendahPenentuan Spesifikasi

Spesifikasi Paket Pita: (4000 pcs / gulung)

image016.png


Dimensi Pita (Unit: mm) (Reel Lead Min.60mm Tiada LED)

image017.png


image019.png


Syarikat:

image023 (001). jpgimage021 (001). jpgPaten:

image027 (001). jpgimage029 (001). jpgimage031 (001). jpgimage033 (001). jpg


Hot Tags: 2835 3w smd dipimpin, China, pembekal, pengeluar, harga

Siasatan